להצטרפות כלקוח מועדף

לקוח מועדף – על מנת לרכוש מוצרים בפעם הראשונה במחיר ללקוחות מועדפים, יש למלא

* הסכם זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

הסכם לקוח מועדף

אנא קרא הסכם זה לפני שתירשם כלקוח מועדף של סאנריידר (“לקוח מועדף”). הסכם זה נערך בין Sunrdier Europe Inc. (“סאנריידר”) לבינך. הסכם זה קובע את התנאים והתניות למעבר למעמד “לקוח מועדף”, לשימוש שלך באתר האינטרנט ו/או ביישום הנייד של סאנריידר, לרכישה ולשימוש שלך במוצרי סאנריידר. עליך להיות בגיל 18 לפחות כדי להפוך ל”לקוח מועדף”.

השימוש שלך באתר האינטרנט או ביישום הנייד של סאנריידר, לרבות כל דפי האינטרנט וכל המידע, הנתונים, המלל, התוכנות, התמונות או חומרים אחרים הכלולים כאן, או השימוש שלך במוצרי או בשירותי סאנריידר או הרכישה שלך של מוצרי או שירותי סאנריידר, יש בהם כדי לאשר את הסכמתך להסכם זה.

 1. הסכם זה ייחשב כהתקבל על-ידי סאנריידר החל מהמועד שבו סאנריידר תשלח את אישורה בדוא”ל אליך.

הסכם זה יהיה בתוקף למשך תקופה של 12 (שנים-עשר) חודשים מהמועד שבו תשלח סאנריידר את אישורה אליך בדוא”ל או בדואר רגיל ויתחדש מדי 12 (שניים-עשר) חודשים לאחר מכן, אלא אם חשבון הלקוח המועדף שלך יהפוך לבלתי פעיל. הנך מבין כי כדי שחשבון הלקוח המועדף שלך יחשב פעיל וכדי להמשיך לרכוש מוצרים במחיר הנחה לו זכאי לקוח מועדף, עליך לשלם את דמי החבר השנתיים הנדרשים, בסך 70 ₪. במידה ודמי החבר לא ישולמו מידי שנה תהפוך ללקוח. הינך מסכים לעמוד בכל התנאים והתניות של הסכם זה, לרבות זכותה של סאנריידר לשנות כל חלק מהסכם זה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר מתן הודעה.

 1. סאנריידר שומרת על זכותה לסרב לפתוח חשבון לקוח מועדף לכל מבקש, ו/או לבטל חשבונות לקוח מועדף על-פי שיקול דעתה הבלעדי של סאנריידר, ללא עילה.
 2. חשבונות לקוח מועדף כפופים לכל הכללים שאומצו על-ידי סאנריידר (מצ”ב), וסאנריידר רשאית לשנות את הכללים מעת לעת לאחר מתן הודעה.
 3. לקוחות מועדפים יוכלו לרכוש את מוצרי סאנריידר בהנחה של 5% מהמחיר הקמעונאי שפורסם. לקוחות מועדפים אשר נרשמו לתוכנית רכישה חודשית קבועה (אוטושיפ) בהיקף של 200 נקודות אישיות (PV) או יותר, יוכלו לרכוש את מוצרי סאנריידר בהנחה של 10% מהמחיר הקמעונאי המפורסם.
 4. הינך מבין ומסכים כי רכישה של מוצרי סאנריידר על-ידך היא לצריכתך האישית בלבד וכי אינך יכול למכור שוב את מוצרי סאנריידר לכל אדם אחר, בין אם דרך האינטרנט, בשווקים השונים, באמצעות מודעות בעיתונים, במכירות ישירות או בכל אמצעי אחר. אם ברצונך למכור את מוצרי סאנריידר, הינך רשאי להירשם בצורה מקוונת כבעל עסק עצמאי (IBO). הינך מבין שאם תחליט לקחת חלק בהזדמנות העסקית של סאנריידר, יחול עליך הסכם בעל עסק עצמאי, שיגבר על הסכם זה.
 5. סאנריידר מקבלת כרטיסי אשראי של Visa, MasterCard, Isracard, צ’קים אישיים, צ’ק בנקאי או העברה בנקאית. רק לקוח מועדף שהינו מורשה חתימה בחשבון/כרטיס האשראי הרלבנטי, רשאי לבצע הזמנות תוך שימוש בחשבונות אלה.
 6. על מנת להבטיח אספקה מהירה של המוצרים שהוזמנו, על הלקוח המועדף לספק כתובת מפורטת ומלאה ומספר טלפון עדכני. סאנריידר תיגבה דמי משלוח חוזר בגין כל המשלוחים שאינם ברי-מסירה או שנדחו. סאנריידר תעשה כל מאמץ להבטיח אספקה מהירה, אך היא אינה אחראית למשלוחים מעוכבים. לקוחות מועדפים חייבים לוודא – 1) שהמוצר שהתקבל תואם לרשום בחשבונית, ו- 2) שהמוצר אינו פגום.

לפניות בנושא משלוחים או הזמנות אבודות, אנא צרו קשר עם נציגי שירות לקוחות שלנו ב: info@surnrider.co.il או התקשרו ל: 08-9787101.

 1. אנא עיין במדיניות החזרת מוצרים שלנו ב- /מדיניות-החזרהco.il/ ו/או בכללים המצ”ב.
 2. הדין החל וסמכות השיפוט: כל מחלוקת או טענה הנובעת מ- או קשורה ל- (i) הסכם זה, (ii) השימוש שלך במוצרי סאנריידר, או (iii) היחסים שלך עם סאנריידר או עם נושאי משרה בה, מנהלים, סוכנים, עובדים, בעלי עסק עצמאיים או לקוחות של החברה, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל. הצדדים מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לצורך טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים הנובעים מ- או הקשורים ל- (i) הסכם זה, (ii) השימוש שלך במוצרי סאנריידר, או (iii) היחסים שלך עם סאנריידר או עם נושאי משרה בה, מנהלים, סוכנים, עובדים, בעלי עסק עצמאיים או לקוחות של החברה.
 3. אם ייקבע כי חלק כלשהו מהסכם זה הוא בלתי אכיף, הרי שיתר חלקיו יעמדו בתוקפם. אי אכיפת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על-ידי סאנריידר, לא תהווה ויתור על זכותה של סאנריידר לאכוף את התנאי האמור בעתיד.
 4. הנך רשאי לבטל הסכם זה בתוך 15 (חמישה-עשר) ימים ממועד החתימה עליו באמצעות מסירת הודעה בכתב לסאנריידר. בעת הביטול, תהיה רשאי לקבל החזר על כל התשלומים להם נדרשת על-פי הסכם זה, בתנאי שכל הפריטים יוחזרו לסאנריידר במצב תקין וסחיר.
 5. הנתונים שתמסור בעת הרישום ישמרו במאגר המידע של סאנריידר, מובהר בזאת כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור את המידע, לא תוכל לקבל את שירותי החברה. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך זיהוי המבקש בשירות על בסיס מתמשך, שירות לקוחות, אישור, עיבוד ושליחת הזמנתכם. המידע מועבר לחברת האם – Sunrider International (לצורך השתתפות בתוכנית התגמולים, חישוב רווחים, מענקים והסמכות), לנותני החסות (לצורך עדכון וסיוע, שמירה על קשר, חישוב ניקוד קבוצתי, סיוע לסגירת דרגה, צרכים עסקיים) ולספקיי השירותים של סאנריידר (כגון: ספקי חיוב וגביית תשלומים, ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי ועוד). מידע זה לא יעבור לצד ג’ כלשהו, ללא קבלת אישורכם, אלא אם מתחייב על פי דין. סאנריידר מאשרת כי היא נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע באופן נאות ובהתאם לדין. ניתן לשלוח בקשה להסירך ממאגר המידע בכל עת ואנו מתחייבים להסירך במיידי. טל. 08-9787101 דוא”ל: info@sunrider.co.il.

מעודכן ותקף החל מנובמבר 2021.