לקוח מועדף – טופס בקשת הצטרפות

לקוח מועדף – על מנת לרכוש מוצרים בפעם הראשונה במחיר ללקוחות מועדפים, יש למלא

על מנת לרכוש מוצרים בפעם הראשונה במחיר כלקוחות מועדפים, יש למלא את טופס ההצטרפות, לרכוש את ערכת ההצטרפות ולהמתין כ- 10 דקות עד לעדכון הפניה שלך במערכת.

הסכם לקוח מועדף

אנא קרא/י הסכם זה לפני שתירשם/י כלקוח מועדף של סאנריידר ("לקוח מועדף"). הסכם זה נערך בין Sunrdier Europe Inc. ("סאנריידר") לבינך. הסכם זה קובע את התנאים והתניות למעבר למעמד "לקוח מועדף", לשימוש שלך באתר האינטרנט ו/או ביישום הנייד של סאנריידר, לרכישה ולשימוש שלך במוצרי סאנריידר. עליך להיות בגיל 18 לפחות כדי להפוך ל"לקוח מועדף".

השימוש שלך באתר האינטרנט או ביישום הנייד של סאנריידר, לרבות כל דפי האינטרנט וכל המידע, הנתונים, המלל, התוכנות, התמונות או חומרים אחרים הכלולים כאן, או השימוש שלך במוצרי או בשירותי סאנריידר או הרכישה שלך של מוצרי או שירותי סאנריידר, יש בהם כדי לאשר את הסכמתך להסכם זה.

 1. הסכם זה ייחשב כהתקבל על-ידי סאנריידר החל מהמועד שבו סאנריידר תשלח את אישורה בדוא"ל אליך.

הסכם זה יהיה בתוקף למשך תקופה של 12 (שנים-עשר) חודשים מהמועד שבו תשלח סאנריידר את אישורה אליך בדוא"ל או בדואר רגיל ויתחדש מדי 12 (שניים-עשר) חודשים לאחר מכן, אלא אם חשבון הלקוח המועדף שלך יהפוך לבלתי פעיל. הנך מבין/ה כי כדי שחשבון הלקוח המועדף שלך יחשב פעיל וכדי להמשיך לרכוש מוצרים במחיר הנחה לו זכאי לקוח מועדף, עליך לשלם את דמי החבר השנתיים הנדרשים, בסך 70 ₪. במידה ודמי החבר לא ישולמו מידי שנה תהפוך ללקוח. הינך מסכים/ה לעמוד בכל התנאים והתניות של הסכם זה, לרבות זכותה של סאנריידר לשנות כל חלק מהסכם זה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר מתן הודעה.

 1. סאנריידר שומרת על זכותה לסרב לפתוח חשבון לקוח מועדף לכל מבקש, ו/או לבטל חשבונות לקוח מועדף על-פי שיקול דעתה הבלעדי של סאנריידר, ללא עילה.
 2. חשבונות לקוח מועדף כפופים לכל הכללים שאומצו על-ידי סאנריידר (מצ"ב), וסאנריידר רשאית לשנות את הכללים מעת לעת לאחר מתן הודעה.
 3. לקוחות מועדפים יוכלו לרכוש את מוצרי סאנריידר בהנחה של 5% מהמחיר הקמעונאי שפורסם. לקוחות מועדפים אשר נרשמו לתוכנית רכישה חודשית קבועה (אוטושיפ) בהיקף של 200 נקודות אישיות (PV) או יותר, יוכלו לרכוש את מוצרי סאנריידר בהנחה של 10% מהמחיר הקמעונאי המפורסם.
 4. הינך מבין/ה ומסכים/ה כי רכישה של מוצרי סאנריידר על-ידך היא לצריכתך האישית בלבד וכי אינך יכול/ה למכור שוב את מוצרי סאנריידר לכל אדם אחר, בין אם דרך האינטרנט, בשווקים השונים, באמצעות מודעות בעיתונים, במכירות ישירות או בכל אמצעי אחר. אם ברצונך למכור את מוצרי סאנריידר, הינך רשאי להירשם בצורה מקוונת כבעל עסק עצמאי (IBO). הינך מבין/ה שאם תחליט/י לקחת חלק בהזדמנות העסקית של סאנריידר, יחול עליך הסכם בעל עסק עצמאי, שיגבר על הסכם זה.
 5. סאנריידר מקבלת כרטיסי אשראי של Visa, MasterCard, Isracard, צ'קים אישיים, צ'ק בנקאי או העברה בנקאית. רק לקוח מועדף שהינו מורשה חתימה בחשבון/כרטיס האשראי הרלבנטי, רשאי לבצע הזמנות תוך שימוש בחשבונות אלה.
 6. על מנת להבטיח אספקה מהירה של המוצרים שהוזמנו, על הלקוח המועדף לספק כתובת מפורטת ומלאה ומספר טלפון עדכני. סאנריידר תיגבה דמי משלוח חוזר בגין כל המשלוחים שאינם ברי-מסירה או שנדחו. סאנריידר תעשה כל מאמץ להבטיח אספקה מהירה, אך היא אינה אחראית למשלוחים מעוכבים. לקוחות מועדפים חייבים לוודא – 1) שהמוצר שהתקבל תואם לרשום בחשבונית, ו- 2) שהמוצר אינו פגום.

לפניות בנושא משלוחים או הזמנות אבודות, אנא צרו קשר עם נציגי שירות לקוחות שלנו ב: info@surnrider.co.il או התקשרו ל: 08-9787101.

 1. אנא עיין/ני במדיניות החזרת מוצרים שלנו ב: sunrider.com ו/או בכללים המצ"ב.
 2. הדין החל וסמכות השיפוט: כל מחלוקת או טענה הנובעת מ- או קשורה ל- (i) הסכם זה, (ii) השימוש שלך במוצרי סאנריידר, או (iii) היחסים שלך עם סאנריידר או עם נושאי משרה בה, מנהלים, סוכנים, עובדים, בעלי עסק עצמאיים או לקוחות של החברה, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל. הצדדים מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לצורך טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים הנובעים מ- או הקשורים ל- (i) הסכם זה, (ii) השימוש שלך במוצרי סאנריידר, או (iii) היחסים שלך עם סאנריידר או עם נושאי משרה בה, מנהלים, סוכנים, עובדים, בעלי עסק עצמאיים או לקוחות של החברה.
 3. אם ייקבע כי חלק כלשהו מהסכם זה הוא בלתי אכיף, הרי שיתר חלקיו יעמדו בתוקפם. אי אכיפת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על-ידי סאנריידר, לא תהווה ויתור על זכותה של סאנריידר לאכוף את התנאי האמור בעתיד.
 4. הנך רשאי/ת לבטל הסכם זה בתוך 15 (חמישה-עשר) ימים ממועד החתימה עליו באמצעות מסירת הודעה בכתב לסאנריידר. בעת הביטול, תהיה/י רשאי/ת לקבל החזר על כל התשלומים להם נדרשת על-פי הסכם זה, בתנאי שכל הפריטים יוחזרו לסאנריידר במצב תקין וסחיר.
 5. הנתונים שתמסור בעת הרישום ישמרו במאגר המידע של סאנריידר, מובהר בזאת כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור את המידע, לא תוכל לקבל את שירותי החברה. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך זיהוי המבקש בשירות על בסיס מתמשך, שירות לקוחות, אישור, עיבוד ושליחת הזמנתכם. מידע זה לא יעבור לצד ג' כלשהו (למעט חברת האם – Sunrider International לצורך השתתפות בתוכנית התגמולים, חישוב רווחים, מענקים והסמכות), ללא קבלת אישורכם, אלא אם מתחייב על פי דין.

סאנריידר מאשרת כי היא נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע באופן נאות ובהתאם לדין.

ניתן לשלוח בקשה להסירך ממאגר המידע בכל עת ואנו מתחייבים להסירך במיידי.
טל. 08-9787101 דוא"ל: info@sunrider.co.il.

מעודכן ותקף החל מדצמבר 2019.

נהלי עבודה כלליים

 1. הזמנת מוצרים

טרם ביצוע הזמנת מוצרים, עליכם להכין את הנתונים הבאים: מספר תעודת זהות ושם מלא של המזמין, כתובת למשלוח בדואר, בחירת אופן המשלוח, מספר טלפון, אופן התשלום, ורשימת מוצרים להזמנה. הזמנות יכולות להתבצע באמצעות האינטרנט, הטלפון, הפקס, הדואר או באופן אישי.

 1. לביצוע הזמנה באמצעות האינטרנט, תוכלו להיכנס ישירות לכתובת:  https://buy.sunrider.com ולעקוב אחר הוראות ההזמנה המופיעות באתר. אפשר להגיע גם לחנות המקוונת, דרך אתר האינטרנט הראשי של סאנריידר, בכתובת: sunrider.com על-ידי לחיצה על "קנייה מקוונת".
 2. לביצוע הזמנה באמצעות הטלפון, אנא התקשרו  ל: 08-9787101.
 3. לביצוע הזמנה באמצעות הפקס, שלחו את הטופס המלא ל: 08-9787120.
 4. לביצוע הזמנה באמצעות הדואר, שלחו את הטופס המלא ואת התשלום לכתובת:

סאנריידר ישראל, רח' המלאכה 13

ת.ד. 140, א.ת. צפוני לוד, 71100

 1. לביצוע הזמנה באופן אישי (איסוף עצמי), ניתן להגיע למשרדי חברת סאנריידר בשעות הפעילות, לשלם ולאסוף את הסחורה.

1.1       אזל זמנית מן המלאי

סטטוס 'אזל זמנית מן המלאי' משמעותו שהפריט לא יהיה זמין במחסני החברה במשך יותר משבעה ימי עסקים. במקרה שסאנריידר תקבל הודעת הזמנה בדואר או בפקס לסחורה שאזלה זמנית מן המלאי, תנסה סאנריידר ליצור קשר עם המזמין בתוך 48 שעות באמצעות הטלפון, כדי להציע אפשרות של רכישת מוצרים אחרים.

 1. תשלומיםתשלומים יתבצעו בעבור הסכום הכולל של ההזמנה, כולל מיסי קנייה ודמי משלוח.

סאנריידר תשלח כל הזמנה מיד עם קבלת התשלום המלא עבורה. סאנריידר תחליט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לטפל בהזמנות שהתקבלו ללא תשלום מלא .אם תחליט סאנריידר לטפל בהזמנה, היא תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד מההזמנה פריטים אותם לא מכסה התשלום החלקי שהתקבל.

 • המחאה בנקאית/המחאה אישית/העברה בנקאית

סאנריידר מכבדת המחאות אישיות, המחאות בנקאיות והעברות בנקאיות, לפקודת סאנריידר יורופ אינק. המחאות אישיות מוגבלות לסכום של 1,500 ₪ לכל הזמנה. סאנריידר תקבל המחאות אישיות שמולאו מראש אך ורק אם שם בעל ההמחאה תואם לשם בעל החשבון בסאנריידר.

 • המחאות אישיות/בנקאיות שלא כובדו

סאנריידר תנכה באופן אוטומטי דמי טיפול בסך 35 ₪ מחשבונו של הלקוח הקמעונאי או המועדף כל אימת שהמחאה אישית או המחאה בנקאית יוחזרו לסאנריידר מבלי שכובדו על-ידי הבנק.

במקרה שהמחאה אישית או המחאה בנקאית יוחזרו לסאנריידר מבלי שכובדו על-ידי הבנק, לא תקבל סאנריידר המחאה אישית או המחאה בנקאית ממזמין זה למשך תקופה של שישה (6) חודשים. סאנריידר תקבל תשלום אך ורק באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, או כדי להסדיר את החוב בגין ההמחאה האישית או ההמחאה הבנקאית שלא כובדה.

אי הסדרה מיידית של המחאה אישית או המחאה בנקאית שלא כובדו מהווה עילה לסיום ההתקשרות עם הלקוח הקמעונאי או המועדף, והיא עלולה להעמידו בפני נקיטת הליכים משפטיים כנגדו.

 • כרטיס אשראי

סאנריידר מקבלת תשלומים באמצעות ,MasterCard ,Isracard, Diners, American Express  ו- Visa. רק לקוחות שהינם בעלי זכות החתימה בכרטיס האשראי הרלוונטי רשאים לבצע הזמנות תוך שימוש בכרטיס זה.

סאנריידר לא תקבל הזמנות מלקוחות שינסו להשתמש בחשבונו/כרטיס אשראי של אדם אחר. סאנריידר תבקש מחברת האשראי אישור עסקה לכל תשלום שתקבל, קודם לטיפול בהזמנה. במקרה של סירוב עסקה על-ידי חברת האשראי, תיידע סאנריידר את הלקוח בדבר אי טיפול בהזמנה.

 • מזומן
  סאנריידר תקבל תשלום במזומן רק אם ההזמנה תתבצע באופן אישי. אין לשלוח מזומן באמצעות הדואר.
 1. שילוח
  הנך רשאי לבחור אחת משלוש אפשרויות המשלוח הבאות ובכפוף לנהלי חברת השליחויות: א. איסוף עצמי (ממשרדי החברה). ב. דואר שליחים. ג. שירות משלוחים. זמן האספקה- תוך 7 ימי עסקים. תלוי באזור המגורים.

להבטחת משלוח מהיר, יש לציין כתובת מלאה ומספר טלפון עדכני. סאנריידר תגבה את דמי המשלוח החוזר על משלוחים בלתי ניתנים למסירה או שהלקוחות סירבו לקבלם. סאנריידר תחייב בדמי טיפול בעבור משלוח חוזר של הזמנה לכתובת חדשה, בהתאם לסכום שתגבה חברת המשלוחים בגין המשלוח החוזר לכתובת חדשה.

סאנריידר תעשה כל מאמץ להבטיח משלוח מהיר אך אינה אחראית לעיכובים במשלוח.

לבירורים בדבר הזמנות אבודות, אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של סאנריידר.

 1. החזרת מוצרים

טרם החזרת מוצרים כלשהם, אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בטל': 08-9787101 כדי ליידע את נציגי שירות הלקוחות בדבר החזרת המוצרים, לבקש את עזרתם בתהליך ההחזרה, ולקבל מהם מספר אישור החזרת סחורה, שיסייע לתקינותו של תהליך ההחזרה.

כדי שההחזרה תטופל, שמו המלא וכתובתו של הלקוח או הלקוח המועדף, חייבים להופיע בכתב דפוס ברור על-גבי האריזה המוחזרת. החבילה ובה הסחורה המוחזרת תכלול את הפריטים הבאים:

 1. טופס החזרת מוצרים מלא;
 2. כל המוצרים המוחזרים באריזותיהם המקוריות;
 3. העתק החשבונית או מספר החשבונית;
 4. מספר אישור החזרת סחורה;
 5. קבלה חתומה ועליה שם, כתובת וטלפון זמין של הרוכש;
 6. הצהרה חתומה בידי הרוכש המפרטת את הסיבה/ות להחזרת המוצר/ים.

אם הלקוח או הלקוח המועדף לא יציית לדרישות החברה שצוינו להלן, תנכה סאנריידר דמי טיפול בשיעור של 10% מההחזר לו זכאי הלקוח או הלקוח המועדף.

 • החזרת מוצרים פגומים/שניזוקו

על הצרכן לבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו ולהודיע לסאנריידר במידה ומצא פגם במוצר וזאת ללא דיחוי. לא ייגבו דמי ביטול. המוצר יוחזר לסאנריידר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

על הלקוח הקמעונאי או המועדף המבצע את ההחזרה, לכלול בתוך החבילה המוחזרת טופס תביעת נזק, אריזות מקוריות (ככל האפשר), העתק של מסמכי המשלוח והעתק החשבונית. האדם המבצע את ההחזרה רשאי לבקש החלפה של המוצרים הפגומים/שניזוקו במוצרים זהים או זיכוי לרכישת מוצרים.

 • החזרת מוצרים שלא עקב פגם

לקוחות קמעונאים או מועדפים רשאים להחזיר לסאנריידר מוצרים שלא ניזוקו, שאינם פגומים, שלא נפתחו, הארוזים באריזתם המקורית, שאוחסנו בהתאם להוראות החברה,  בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

 • הוראות כלליות:

החזרת מוצרים מעבר ל- 14 יום מותנה באישור הנהלת החברה. סאנריידר תזכה את הלקוחות, הלקוחות המועדפים בסכום הרכישה של המוצרים, בניכוי דמי ביטול ועמלת סליקת אשראי (באם נגבתה ע״י חברת האשראי).

 • החזרת מוצרים עודפים

במקרה שסאנריידר שלחה בשוגג מוצרים אשר לא נכללו בהזמנה, לקוחות קמעונאים או
מועדפים אשר בוחרים לשמור אצלם את המוצרים העודפים, ישלחו תשלום מלא לסאנריידר בעבור המוצרים העודפים. במידה ובחרו שלא להשאיר את המוצרים אצלם, עליהם להחזירם בהקדם האפשרי לסאנריידר, בצירוף טופס תביעת נזק והעתק של החשבונית.