להצטרפות כבעל עסק עצמאי

על מנת לרכוש מוצרים בפעם הראשונה במחיר לבעל עסק עצמאי, יש למלא את טופס ההצטרפות, לרכוש את ערכת ההצטרפות ולהמתין כדקה עד לעדכון הפניה שלך במערכת.

* הסכם זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

הסכם בעל עסק עצמאי (IBO)

אנא קרא הסכם זה בעיון (להלן: “ההסכם”) לפני רישומך כבעל עסק עצמאי (IBO) בחברת סאנריידר. הסכם זה נערך בין  סאנריידר  Sunrider® Europe Inc.הפועלת כ-“סאנריידר ישראל” (להלן “סאנריידר”) לבין המבקש הראשי ו/או המבקש המשני, ביחד או לחוד (להלן “המבקש”). הסכם זה מתווה את התניות והתנאים החלים על בעל עסק עצמאי של חברת סאנריידר.

 1. על המבקש להיות בן 18 לפחות כדי להיות “בעל עסק עצמאי”. המבקש יפעל כקבלן עצמאי ולא יחשב כעובד סאנריידר. כקבלן עצמאי, יהא המבקש אחראי לתשלום כל המסים החלים עליו, לרבות כל מס החל עליו כעוסק, ולהשגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לצורך פעילותו. המבקש לא יחשב עובד סאנריידר למטרות מס או לכל דבר ועניין אחר ולא יחולו בין הצדדים יחסי עובד מעביד. מובהר כי בין הצדדים אין כל יחסי שותפות או שליחות, והמבקש מתחייב בזאת שלא להציג את עצמו כשליח של סאנריידר.
 2. המבקש מבין ומסכים כי כל הפרה של הסכם זה ו/או של “המדריך העסקי של סאנריידר” (להלן: “המדריך העסקי”), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, עלולים להוביל להשעיית או להפסקת חשבונו. המבקש מתחייב לציית לכל תנאי “המדריך העסקי” בגרסתו העדכנית ביותר, על כל התיקונים שיוכנסו בו על-ידי סאנריידר. כמו כן מתחייב המבקש שלא לעוות, לסלף או לטעון טענות חסרות בסיס ו/או להציג מצג מוטעה בנוגע לאיכות מוצרי סאנריידר או מטרתם. מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו. בעל עסק עצמאי לא יציג ולא יצהיר כל הצהרה או אמירה שממנה יובן ההיפך.
 3. המבקש מבין ומסכים כי סאנריידר רשאית לשנות, לתקן, להתאים, להשלים, להוסיף או לשנות כל חלק מהסכם זה ו/או מ”המדריך העסקי” לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי במסמכים אלו ייכנס לתוקף מיד עם מתן הודעה, שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או שתוצג באתר האינטרנט ב- sunrider.com. המשך השתתפותך כבעל עסק עצמאי תחשב הסכמה לשינויים אלה. המבקש מתחייב לעיין בהסכם זה ובמדריך העסקי מדי פעם כדי להבטיח שהינו מודע לגרסתם העדכנית ביותר.
 4. מוסכם בזה כי ככל שהמבקש לא יסכים לקבל על עצמו שינוי ו/או תיקון כלשהו שתבצע סאנריידר במדריך העסקי, לא תהיה למבקש זכות כלשהי להעלות כלפי סאנריידר טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין שינוי ו/או תיקון כאמור, לא תעמוד למבקש טענה כי הסתמך על נוסח המדריך העסקי כפי שהיה לפני ביצוע השינוי ו/או התיקון כאמור, והמבקש לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו מסאנריידר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השינוי ו/או התיקון כאמור.
 5. הסכם זה ייחשב כהסכם שהתקבל על-ידי סאנריידר החל מהמועד בו תשלח סאנריידר מכתב קבלה או הודעת דואר אלקטרוני לבעל העסק העצמאי. הסכם זה יהיה בתוקף למשך תקופה של 12 (שנים-עשר( חודשים החל מהתאריך שבו תשלח סאנריידר את אישורה, כאמור; ההסכם יחודש אוטומטית אחת ל-12 (שנים-עשר) חודשים, לאחר תשלום דמי חידוש, אלא אם כן חשבונך יהפוך ללא פעיל כמוגדר ב”מדריך העסקי” ו/או יסגר על ידך או על ידי סאנריידר. על המבקש לשמור על חשבונו פעיל, על ידי רכישת מוצרי סאנריידר בהיקף של 200 נקודות אישיות (PV), על מנת לשמור על זכויותיו כבעל עסק עצמאי בסאנריידר. על ידי שמירת חשבון פעיל, המבקש מתחייב לעמוד בכל תנאי “המדריך העסקי” בגרסתו העדכנית ביותר, ומסכים ומכיר בזכותה של סאנריידר לשנות כל חלק מהסכם זה ו/או המדריך העסקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הדין החל וסמכות שיפוטית: כל מחלוקת או תביעה שעולה כתוצאה מ- או הקשורה ל- : (1) הסכם זה, (2) השימוש במוצרי סאנריידר או צריכתם, או (3) היחסים בין בעל העסק העצמאי לבין סאנריידר, נושאי המשרה בה, מנהליה, סוכניה, עובדיה, בעלי עסק עצמאיים אחרים או לקוחות, יוסדרו בהתאם לדיני מדינת ישראל. הצדדים מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לצורך טיפול בתובענה משפטית והליכים אשר יעלו כתוצאה מ- או הקשורה ל -: (1) הסכם זה, (2) השימוש במוצרי סאנריידר או צריכתם, או (3) היחסים בין בעל העסק העצמאי לבין סאנריידר, נושאי המשרה בה, מנהליה, סוכניה, עובדיה, בעלי עסק עצמאיים אחרים או לקוחות.
 7. סאנריידר אינה אחראית ו/או ערבה, בשום צורה ואופן, לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט של בעלי עסק עצמאיים, לעדויות או להמלצות המפורסמות באתר, ואינה אחראית לסחירותו של מוצר ו/או התאמתו לשימוש מסוים. המבקש מבין כי אל לו לבטוח או להסתמך על כל הצהרה או התחייבות, אם קיימות, המתפרסמות באתרי אינטרנט של בעלי עסק עצמאיים.
 8. סאנריידר אינה מעניקה כל התחייבות או ערובה להכנסות או לרווחים שיכול שיהיו לבעלי העסק העצמאיים. צמיחה והצלחה היא תוצאה ישירה של מאמציך כבעל עסק עצמאי ושל מכירת מוצרים. כבכל עסק עצמאי אחר, ההצלחה תבוא אך ורק מעבודה קשה, התמדה ומנהיגות. מידת ההצלחה תלויה ביכולת המבקש לממש תכונות אלה ביעילות.
 9. מדיניות משלוחים: הנך רשאי לבחור אחת משלוש אפשרויות המשלוח הבאות ובכפוף לנהלי חברת השליחויות: א. איסוף עצמי (ממשרדי החברה); ב. דואר שליחים; ג. שירות משלוחים. זמן האספקה – תוך 7 ימי עסקים. תלוי באזור המגורים.
 10. הסכם זה יחד עם “המדריך העסקי”, מפרטים את כלל ההבנות בין הצדדים בנוגע לכל קשר עם סאנריידר ומבטלים כל הבנות או הסכמים קודמים במידה שהיו קיימים. אם ייקבע כי חלק כלשהו מהסכם זה הוא בלתי אכיף, יתר חלקיו של הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקפם. אי אכיפת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה ו/או “המדריך העסקי” על-ידי סאנריידר, לא תהווה ויתור על זכותה לאכוף את התנאי האמור בעתיד.
 11. הנך רשאי לבטל הסכם זה בתוך 15 (חמישה-עשר) יום ממועד חתימתך על הסכם זה, במתן הודעה בכתב לסאנריידר. בעת הביטול, תוכל לקבל החזר של התשלומים שנדרשת לשלם על פי הסכם זה, קרי, שווי רכישת ערכת הרשמה / הצטרפות (באם נרכשה) ובלבד שכל הפריטים יוחזרו מידית לסאנריידר במצב תקין וראוי לשיווק חוזר.
 12. הנתונים שתמסור בעת הרישום ישמרו במאגר המידע של סאנריידר, מובהר בזאת כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור את המידע, לא תוכל לקבל את שירותי החברה. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך זיהוי המבקש בשירות על בסיס מתמשך, השתתפות בתוכנית התגמולים, שירות לקוחות, אישור, עיבוד ושליחת הזמנתכם, חישוב רווחים, מענקים והסמכות. המידע מועבר לחברת האם – Sunrider International (לצורך השתתפות בתוכנית התגמולים, חישוב רווחים, מענקים והסמכות), לנותני החסות (לצורך עדכון וסיוע, שמירה על קשר, חישוב ניקוד קבוצתי, סיוע לסגירת דרגה, צרכים עסקיים) ולספקיי השירותים של סאנריידר (כגון: ספקי חיוב וגביית תשלומים, ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי ועוד). מידע זה לא יעבור לצד ג’ כלשהו, ללא קבלת אישורכם, אלא אם מתחייב על פי דין. סאנריידר מאשרת כי היא נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע באופן נאות ובהתאם לדין. ניתן לשלוח בקשה להסירך ממאגר המידע בכל עת ואנו מתחייבים להסירך במיידי. טל. 08-9787101 דוא”ל: info@sunrider.co.il.
 13. בעלי העסק העצמאיים מתחייבים לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות לצד ג’ כלשהו כל מידע הנוגע לבעלי העסק העצמאיים של החברה ו/או לקוחותיה, שאליו נחשפו במהלך פעילותם בסאנריידר.