תקנון ותנאי שימוש

 1. 1. מבוא
  1.1 ברוך הבא לאתר www.sunrider.co.il (להלן: האתר), אותו מפעילה חברת סאנריידר יורופ אינק (ישראל), ח.פ. 560011678, מרחוב המלאכה 13, לוד (להלן: החברה או סאנריידר), יבואנית ומשווקת מוצרים שלחברת סאנריידר אינטרנשיונל (1625 Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, US Tel: (310) 222-9112 ,Fax: (310) 222-9275). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי סאנריידר (חנות וירטואלית) (להלן: המוצרים) לציבור לקוחות ובעלי העסק העצמאיים של סאנריידר. הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: התקנון או תנאי השימוש).
  1.2 המשתמש באתר (להלן: משתמש או  הלקוח ) נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
  1.3 סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה, אך לא יחול על עסקאות שכבר בוצעו באתר טרם המועד שבו פורסם השינוי.
  1.4 סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. כל עדכון או שינוי בשירותי האתר יחול החל ממועד השינוי ולא למפרע.
  1.5 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפונים ניידים (Mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים. בכל מקרה של שוני בתצוגה, מתחייבת החברה לקיים את התחייבויותיה בהתאם לתצוגה בממשק המסוים שבו השתמש הלקוח.
  1.6 בעת הרישום/הכניסה לאתר יתבקש הלקוח לאשר קבלת דברי פרסומת (מבצעים, עדכונים ועוד) לדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים. במידה ואישר, וכעבור זמן לא יהיה מעוניין לקבל מידע פרסומי זה, יוכל לשלוח הודעה לשירות הלקוחות של החברה (בפרטי ההתקשרות שלהלן) או לבקש הסרה באותה הדרך בה קיבל את המידע הפרסומי, ולבקש לחדול ממשלוח המידע הפרסומי. ניתן לעשות כן, בכל עת.
  1.7 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 08-9787101 בשעות פעילות החברה: בימים א-ה בין השעות 08:30-16:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני: info@sunrider.com.
  1.8 השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
  1.9 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. תנאי סף לביצוע רכישה באתר
  ביצוע הרכישה, באמצעות האתר, יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  2.1 המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת (יחד להלן: הקטין), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן: הממונים) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
  2.2 המשתמש הינו בעל דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  2.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק על ידי אמריקן אקספרס/ישראכרט/מאסטרקארד/ויזה, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
  2.4 המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר וחברת השליחויות.
 3. פרטי המשתמש
  3.1 בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
  3.2 המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה
  פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכן וינקטו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
  3.3 בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי, המשתמש מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

 4. הזמנה באתר
4.1 לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: ההזמנה).
4.2 התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף או יתרות זכות בחשבון המשתמש בחברה בלבד.
4.3 עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: מסמך פרטי העסקה ).
4.4 לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא״ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה. יובהר כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי החברה יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי. במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.
4.5 המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, והחברה לא יכלה לצפותן מראש, כי אז החברה, תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, תבטל את הזמנת המוצר ותזכה את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
4.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. ובכל מקרה, מוגבלת האפשרות לרכישת כמות ממגוון המוצרים לעד 50 יחידות מוצר ללקוח בכל הזמנה. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.7 לעתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה. החברה תאפשר לצרכן לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.
4.8 ייתכנו הבדלים בין מבצעי מכירות באתר ובין מבצעי מכירות בחנויות החברה. הלקוח יהיה זכאי לרכוש מוצרים בתנאי המבצע, כפי שחלים במקום שבו ביצע את העסקה בלבד.
4.9 מוצרים אשר מוצגים באתר במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך, שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר.
4.10 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
4.11 הנתונים המופיעים באתר (כגון: מלאי, דרגות, יתרות זכות וכו׳) מתעדכנים מעת לעת, ואנו עושים את המיטב על מנת שיהיו אלה הנתונים הסופיים והמדוייקים. במקרה שקיים פער בין הנתונים כפי שמופיעים באתר ובין הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה, הנתונים אשר במחשבי החברה יהוו ראיה לנכונות המידע. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנתונים כפי שמופיעים באתר.
4.12 לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
4.13 לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בקניה באתר (אלא אם יצוין אחרת).
4.14 כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש״ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. דמי המשלוח יחושבו בהתאם לבחירתכם את אופן המשלוח.
4.15 מובהר כי החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת-לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
4.16 החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

5. אספקת המוצרים
5.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור אחת מאפשרויות המשלוח הבאות (בכפוף לנהלי חברת השליחויות ודואר ישראל):
א. איסוף עצמי (ממשרדי החברה ברח׳ המלאכה 13, לוד, בלבד);
ב. דואר אקספרס (גוש דן בלבד);
ג. דואר שליחים;
ד. שירות משלוחים.

משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: דמי משלוח). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או יתרת הזכות (באם קיימת ללקוח) בסאנריידר ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.
5.2 תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.
5.3 מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה שנבחר באתר לאחר השלמת ההזמנה, אולם ניתן יהיה לפנות לשירות הלקוחות (לפי הפרטים המופיעים בסעיף 1.7 לעיל) בבקשה לשנות את אופן האספקה ובתנאי שההזמנה טרם נשלחה.
5.4 החברה מתחייבת לספק את ההזמנה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי.
5.5 זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו עד 7 ימי עסקים, תלוי באזור המגורים.
5.6 שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: חברת השילוח), לפי בחירת סאנריידר ושיקול דעתה ויכול שזהות חברת השילוח תשתנה מעת לעת.
5.7 החברה לא תהיה אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה או בידיעתה ולא יכלה למנעם ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
5.8 חברת השילוח תספק את ההזמנה. נציג חברת השילוח יצור קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון/מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.
במידה והלקוח לא יהיה בכתובת המשלוח ביום אספקת ההזמנה, יעשו מספר ניסיונות לצורך תיאום מסירת ההזמנה. במידה והלקוח לא יהיה זמין, נציג החברה יצור איתו קשר טלפוני/הלקוח יוכל לאסוף את הזמנתו ממשרדי החברה בלוד. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר דמי המשלוח ששולמו על ידו. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי החברה ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.
5.9 החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, נזקי טבע, מלחמות, מבצעים וכיוצ״ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לחברה מראש, תנקוט החברה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
5.10 החברה תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. אולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או חברת השליחויות. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. רשימת ישובים אליהם מגיעה חברת השליחויות
5.11 לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. (אלא אם יצויין אחרת, ועל פי שיקול דעת החברה).

6. ביטול עסקה
6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ״א – 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
6.2 ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם. החזרת מוצרים מעבר ל- 14 ימים מותנית באישור החברה. מובהר כי החברה אינה מחוייבת לטפל בהחזרה או לבצע החזר כספי בגין כל מוצר שהוחזר, לאחר פרקי הזמן הקבועים בחוק.
6.3 מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא רשאי לבטל את העסקה באתר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת ההזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
6.4 הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות כפתור ״ביטול עסקה״ בדף הבית באתר, בפניה אל מחלקת שירות הלקוחות של סאנריידר (בע”פ במקום העסק), בפניה  טלפונית: 08-9787101, בפקס: 08-9787120 במייל: info@sunrider.co.il בדואר רשום לכתובת משרדנו: סאנריידר ישראל, רח׳ המלאכה 13, אזור תעשיה הצפוני, לוד.
6.5 בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).

6.6 סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
6.7 במקרה שהחברה שלחה בטעות מוצרים אשר לא נכללו בהזמנה, הלקוח נדרש להחזירם בהקדם האפשרי לחברה, על חשבון החברה, בצירוף העתק של החשבונית. לקוח אשר בוחר לשמור אצלו את המוצרים העודפים, ישלם תשלום מלא לחברה בגין המוצרים העודפים.
6.8 החזרת המוצר תתבצע בתיאום עם נציגי מחלקת שירות הלקוחות בטל: 08-9787101, לצורך קבלת הנחיות בדבר אופן החזרת המוצר.
6.9 בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד׳; יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא״ל : info@sunrider.co.il או בטלפון 08-9787101.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה
6.10 על המשתמש לבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו.
6.11 ניתן להחזיר מוצרים שלא ניזוקו, שאוחסנו בהתאם להנחיות החברה, ובאריזתם המקורית (ככל האפשר), בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
6.12 החברה תזכה את המחזיר בסכום הרכישה של המוצרים, בניכויי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. כמו כן, הצרכן לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו, ככל ששולמו. המוצר יוחזר למשרדי החברה על חשבון הלקוח.
6.13 הנחיה לבעלי עסק עצמאים בלבד: מענקים ששולמו לבעלי עסק עצמאים בהתבסס על הרכישה האמורה, ינוכו מסכום ההחזר הכספי. כמו כן, ההחזר יהיה בכפוף לניכוי מנפח המשמש בסיס לעמלה (CV) ומהניקוד הנדרש להסמכה (QV).
6.14 כנגד החזרת המוצר כאמור לעיל, תינתן ללקוח אפשרות בחירה בין מוצר חלופי זהה או החזר כספי או זיכוי לחשבונו בחברה (בהתאם למחיר העסקה, בניכוי דמי ביטול). ההחזר הכספי יעשה באותו אופן שבו נעשה התשלום.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי החברה
6.15 על המשתמש לבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ומוצר כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו.
6.16 בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל סאנריידר על חשבונה.
6.17 המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
6.18 לחברה תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
6.19 החזר כספי יעשה באותו האופן שבו נעשה התשלום. לדוגמא: החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת מוצר אחד מבין כמה שנרכשו) סאנריידר תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין המוצר המוחזר.
6.20 הנחיה לבעלי עסק עצמאים בלבד: מענקים ששולמו לבעלי עסק עצמאים בהתבסס על הרכישה האמורה, ינוכו מסכום ההחזר הכספי. כמו כן, ההחזר יהיה בכפוף לניכוי מנפח המשמש בסיס לעמלה (CV) ומהניקוד הנדרש להסמכה (QV).
6.21 החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לשם קבלת זיכוי כספי או זיכוי לחשבון הלקוח בסאנריידר, תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. החזרת המוצר תהיה למשרדי החברה בלוד.

ביטול העסקה על ידי סאנריידר
6.22 סאנריידר תהיה רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

א. במקרה ונפלה באתר טעות בתום לב, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר; החברה תאפשר לצרכן לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
ג. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
ד. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא הצליחה חברת השילוח ו/או החברה ליצור קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

6.23 הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת מייל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
6.24 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
7.1 החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של סאנריידר, שמטרותיו הן, בין היתר: לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר, לספק שירות לקוחות ושירותים נוספים, לחשב רווחים, מענקים והסמכות (ככל ורלוונטי), לאשר, לעבד ולשלוח הזמנותיך, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, ועוד (ראה מדיניות הגנת הפרטיות). להסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל info@sunrider.co.il או בטלפון: 08-9787101.
7.2 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
7.3 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס האשראי).
מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם במידה ולא ימסרו, יתכן ולא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
7.4 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה ו/או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ״ל לצורך תשלומי מענקים, לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מוצרים/מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.
7.5 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של סאנריידר או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:
7.5.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולת כאלה.
7.5.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
7.5.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין החברה (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
7.5.4 בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.
7.6 החברה תהיה רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.
7.7 הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי הינה רכישה מאובטחת. הסליקה מתבצעת על ידי חברת סליקה. החברה אינה שומרת את נתוני כרטיסי האשראי במערכותיה. בכל מקרה מסירת פרטי כרטיס האשראי על ידי הלקוח באתר מהווה פטור מאחריות לחברה כלפי הלקוח בהתקיים מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
7.8 לחץ כאן כדי לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר.

8. זכויות יוצרים וקנין רוחני
8.1 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של סאנריידר בלבד וכל חברה הקשורה לסאנריידר.
8.2 האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, תכנים, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, הפרסומים, הקבצים הגרפים, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב״ (להלן: המידע) מוגנים ע״י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ״ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה הבלעדי של סאנריידר וכל חברה הקשורה לסאנריידר.
8.3 זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד׳), המידע, התוכנות, היישומים, הממשקים, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לשדר, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בין בתמורה או שלא בתמורה, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצ״ב, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (קישור עומק), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי הדומים לזה של החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם החברה, שם המותג (סאנריידר), סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו״ב – הם כולם קניינה הבלעדי של סאנריידר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של סאנריידר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
8.4 נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.
8.5 המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ״ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
8.6 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

9. הגבלת אחריותה של סאנריידר
9.1 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is).
אמנם, החברה התכוונה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, החברה בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים; בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות באופן מידי. מובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף, להסיר, לשפר או לעדכן את המידע באתר זה מעת לעת, כולל את תנאי השימוש, ללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי חבות לנזקים שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מטעויות, השמטות, אי התאמות או פגמים. החברה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים; המידע אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים (עדויות), ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
9.2 החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או מי מספקיה.
9.3 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
9.4 החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל וירוסים, בעיות חומרה או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
9.5 החברה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.
9.6 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר נעשה בו שימוש על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.

9.7 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או בטעמים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
9.8 למען הסר כל ספק, מובהר כי אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את החברה. במקרה כאמור החברה תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

10. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר
10.1 בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתופעלים על ידי החברה, החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.
10.2 באתר עשויים להופיע קישורים (״לינקים״) לאתרים אחרים של החברה.
10.3 החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי תוספי תזונה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. תוספי התזונה של סאנריידר אינם תרופה ואינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו. ההצהרות המפורסמות לגבי תוספי התזונה לא נבדקו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ו/או משרד הבריאות הישראלי. הסתמכות על המידע המפורט באתר היא על אחריות המשתמש בלבד ובכל מקרה החברה ממליצה להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישתו של מוצר כלשהו.
10.4 עדויות – סאנריידר לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר.

11. תנאים נוספים
11.1 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
11.2 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
11.3 סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
11.4 סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי סאנרידר בגין שינויים במידע באתר.
11.5 סאנריידר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד סאנריידר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
11.6 המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין סאנריידר כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
11.7 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
11.8 היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
11.9 אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.
11.10 מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
מאי 2020