תקנון – אתר אישי

 1. מבוא
  • אתר sunrider.co.il (להלן: “האתר“), מופעל על ידי חברת סאנריידר יורופ אינק (ישראל), ח.פ. 560011678, מרחוב המלאכה 13, לוד (להלן: “החברה” או “סאנריידר“), יבואנית ומשווקת מוצרים של חברת סאנריידר אינטרנשיונל (1625 Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, US Tel: (310) 222-9112 ,Fax: (310) 222-9275). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי סאנריידר (חנות וירטואלית) לציבור לקוחות ובעלי העסק העצמאיים של סאנריידר.
  • סאנריידר מציעה לבעל עסק עצמאי את ההזדמנות לבנות אתר אינטרנט עסקי משלו (להלן: “דף עסקי-אישי“) בעלות שנתית של 50 ₪. זהו אתר אינטרנט אישי מעוצב, מאוחסן ונתמך על ידי סאנריידר והוא אמצעי יעיל וחסכוני להצגת סאנריידר בפני בעלי עסק עצמאים פוטנציאלים בכל העולם.
  • השימוש בדף העסקי-אישי, יתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון“) ובתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש ובמדריך העסקי (גרסה עדכנית).
  • בעל עסק עצמאי המעוניין לבנות דף עסקי אישי, נדרש לקרוא בעיון תקנון זה בעת בניית הדף העסקי האישי. חתימה על התקנון וסימון וי לאישור קריאת התקנון מהווים הסכמת בעל העסק העצמאי לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 08-9787101 בשעות פעילות החברה: בימים א-ה בין השעות 08:30-16:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני: info@sunrider.co.il .
  • השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 1. בניית דף עסקי אישי
 • בעת בניית הדף העסקי אישי רשאי בעל העסק העצמאי להזין תמונה שלו, טקסט אודותיו, פרטי קשר וסרטון (להלן: “הנתונים“).
 • בעל העסק העצמאי מצהיר ומסכים לכך כי בניית הדף העסקי אישי נעשית על פי רצונו ובהסכמתו למסירת הנתונים.
 • יש לוודא שהנתונים אינם מפרי זכויות יוצרים ו/או זכות הפרטיות ו/או כל דין.
 • בעל עסק עצמאי מתחייב שלא לעשות שימוש בנתונים ללא אישורו של בעל זכויות היוצרים בתמונה ו/או בטקסט ו/או בסרטון, גם אם מצא את התמונה ו/או הטקסט ו/או הסרטון באינטרנט ו/או ברשתות החברתיות.
 • בעל העסק העצמאי מצהיר ומאשר כי ידוע לו ששימוש בנתונים שאינם שלו ו/או נתונים מפרי זכויות יוצרים ו/או נתונים מפרי זכות הפרטיות, עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה כזה, ייתכן וינקטו כנגדו בצעדים משפטיים אזרחיים ופלילים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
 • בעל העסק העצמאי רשאי להשתמש בתכנים, בסרטונים ובתמונות מתוך האתר הרשמי של סאנריידר (sunridrr.com & www.sunrider.co.il), דף הפייסבוק (סאנריידר ישראל) ועמוד האינסטגרם (Sunrider_israel) לצורך בניית דף עסקי-אישי זה בלבד. בעל העסק העצמאי מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכנים, בסרטונים ובתמונות אלו.
 • סאנריידר תבחן את הדף העסקי-אישי ותאשר אותו. סאנריידר שומרת על זכותה לעדכן ולשנות את הדף העסקי-אישי, בכל עת.
 • בעל העסק העצמאי מתחייב שלא לטעון ו/או לרמוז שמוצרי סאנריידר נועדו לרפא, להקל, לטפל, למנוע מחלה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.
 • בעל העסק מתחייב שלא לפרסם מוצרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או עסקים אחרים בדף העסקי-אישי.
 • בעל העסק העצמאי מתחייב לעדכן את שירות הלקוחות של סאנריידר, במייל info@sunrider.co.il , בגין כל שינוי ו/או עדכון שביצע בנתונים.
 • בעל העסק העצמאי יוכל לבקש להפסיק את פעילות הדף העסקי-האישי שלו בכל עת. יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל info@sunrider.co.il או בטלפון: 08-9787101.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לטענה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכות הפרטיות ו/או כל דין ולא תהיה לבעל העסק העצמאי כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרה זו.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי או שימוש ללא אישור בנתונים בדף העסקי-אישי, ולא תהא אחראית במקרה של נזק שיגרם כתוצאה משימוש שכזה, שלא בהתאם להנחיות.
 • החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בדף העסקי-אישי או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות.
 • במקרה והחברה תתבע על ידי צד ג’ כתוצאה מאי ציות בעל עסק עצמאי לתנאי התקנון, בעל העסק העצמאי מסכים לשפות, להגן ולפטור מכל אחריות את סאנריידר, החברות הקשורות לה, נושאי המשרה בה, בעלי מניותיה, שותפיה, סוכניה ועובדיה, בגין כל תביעה, דרישה, אחריות, הפסק, נזקים, עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחה של עורכי דין והוצאות), הנובעים מ-או הקשורים להפרת בעל העסק העצמאי תנאי או הוראה כלשהי מהוראות התקנון.
 1. תנאים נוספים
 • אין לעשות באתר ו/או בדף העסקי-אישי או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר ו/או הדף העסקי-אישי כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר ו/או בדף עסקי-אישי כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון, לרבות שינוי העלות השנתית לדף העסקי-אישי, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתקנון זה יחל החל ממועד השינוי ולא למפרע.
 • סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ו/או הדף עסקי-אישי ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה לבעל העסק העצמאי כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. כל עדכון או שינוי בשירותי האתר יחול החל ממועד השינוי ולא למפרע.
 • סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לדף העסקי-אישי ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • סאנריידר שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי סאנרידר בגין שינויים במידע באתר.
 • סאנריידר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד סאנריידר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין סאנריידר כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון ותנאי השימוש.
 • הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
 • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 • אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.
 • מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או הדף עסקי-אישי ו/או את מנגנון ההזמנה בו, בכל עת וללא הודעה מראש.

יוני 2021

אישור התקנון –

  אני מאשר שקראתי את התקנון לאתר עסקי-אישי.